NABOŻEŃSTWO KU CZCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
(tekst z Agendy liturgicznej diecezji opolskiej, Opole 1981)

Nabożeństwo można odprawić w uroczystość Niepokalanego Serca NMP (w sobotą po uroczystości Najśw. Serca Pana Jezusa) albo w pierwsze soboty miesiąca.

 

Pieśń: Idźmy tulmy się lub inna.

1. Idźmy, tulmy się jak dziatki,
Do Serca Maryi Matk1.
Czy nas nęka życia trud,
czy to winy czerni brud!
Idźmy, idźmy ufnym krokiem,
z rzewnym sercem łzawym okiem:
Serce to zna dzieci głos,
odwróci bolesny cios.

2. Ach, to Serce dobroć sama,
najczulsze z córek Adama.
Jest otwarte w każdy czas,
samo szuka, wzywa nas:
"Pójdźcie do mnie dziatki moje,
wyczerpując łaski zdroje:
Kto mnie znajdzie, życie ma,
Temu Syn zbawienie da.

3. To Maryi Serca chwała,
że zgubionym Zbawcę dała.
Jemuś winien, świecie cud,
że Bóg zstąpił zbawić lud.
Pod nim Jezusa nosiła,
do Niego rzewnie tuliła,
Wychowała, by Bóg Syn
zgładził długi naszych win.

4. Więc do Ciebie, jak do Matki
idziem, tulim się Twe dziatk1.
Matko, ulżyj życia trud,
zmyj z serc na5zych winy brud.
Ty nas kochasz, a my .Ciebie,
Niech się z Tobą złączym w niebie.
Matko, kto nie kocha Cię,
Dzieckiem Twym nie zowie się.


Modlitwa wstępna
Matko nasza, razem z nami przebłagaj Syna swego za wszelką niewdzięczność ludzką. Niech to nabożeństwo będzie wyrazem dobrej woli zadośćuczynienia za grzechy nasze i wszystkich ludzi.

Wezwania do Matki Miłosierdzia
Miłosierna Matko Boska (3 razy), przyczyń się za nami. (Refren powtarza się po każdym wezwaniu)
O Matko Miłosierdzia, oto my dzieci Twoje, racz zlać na dusze nasze, błogosławieństw zdroje.
O Matko Miłosierdzia, oto my pielgrzymi, prowadź nas drogą łaski, na tej biednej ziemi.
O Matko Miłosierdzia, oto my tułacze, otrzyj łzy nieszcz꬜liwych, utul smutnych płacze.
O Matko Miłosierdzia, oto my sieroty, okaż nam serce Matki, odziej płaszczem cnoty.
O Matko Miłosierdzia, oto my grzesznicy, spraw, niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy.
O Matko Miłosierdzia, oto Twe rodziny, błogosław ojców, matki, starców i dzieciny.


Albo: Wezwania:
K.: Niepokalane Serce Maryi, ściśle złączone z Sercem Pana Jezusa.
W.: Wstawiaj się za światem całym.
- Niepokalane Serce Maryi, świątynio Ducha Świętego.
- Niepokalane Serce Maryi, czcigodne mieszkanie Trójcy Przenajświętszej.
- Niepokalane Serce Maryi, zachowane od skazy grzechu pierworodnego.
- Niepokalane Serce Maryi, błogosławione między sercami ludzkimi.
- Niepokalane Serce Maryi, skarbie łaski i darów Bożych.
- Niepokalane Serce Maryi, ze Synem Swoim cierpiące.
- Niepokalane Serce Maryi, źródło pociechy dla serc strapio¬nych.
- Niepokalane Serce Maryi, stolico miłosierdzia Bożego.

 

K.: Módlmy się
Święta Maryjo! Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem; przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami, niech wszyscy doznają Twego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę.

 

Pieśń: O Serce Maryi Niepokalane
1. O, Serce Maryi Niepokalane,
Módl się za nami grzesznymi.
Do Ciebie Twe dzieci, grzechem skalane,
Z tej smutnej wołają ziemi.
Sercu Maryi cześć oddajemy,
Wszyscy wspólnie zaśpiewajmy:
O, Serce Maryi niepokalane,
Módl się za nami grzesznymi.

2. Zwróć się, o, Maryjo, ku naszej stronie,
Niech dojdzie nasz głos do Ciebie.
Bo w Twego najsłodszej Serca obronie
Bezpiecznie, jak w drugim niebie.
Sercu Maryi cześć oddajemy,
Wszyscy wspólnie zaśpiewajmy:
O, Serce Maryi niepokalane,
Módl się za nami grzesznymi.

3. Matczyne Twe Serce było zranione
Siedmiu boleści mieczami,
Więc dzisiaj Twe dzieci, żalem skruszone,
Nad swymi płaczą grzechami.
Sercu Maryi cześć oddajemy,
Wszyscy wspólnie zaśpiewajmy:
O, Serce Maryi niepokalane,
Módl się za nami grzesznymi.

4. Modlitwy i dary razem złączymy,
Grzesznych ucieczko jedyna.
I taki dla Ciebie wianek zwiążemy,
A Ty za nami proś Syna.
Sercu Maryi cześć oddajemy,
Wszyscy wspólnie zaśpiewajmy:
O, Serce Maryi niepokalane,
Módl się za nami grzesznymi


Odnowienie poświęcenia się Niepokalanemu Sercu N.M.P.

Matko Niepokalana, /całą ufność naszą pokładamy w potędze Twojego orędownictwa/, w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. / Posłuszni Twojej woli i poleceniom Ojca Świętego, / poświęciliśmy się Tobie wszyscy razem. Obecnie, / odnawiamy uroczyście / to nasze poświęcenie Twemu Niepokalanemu Sercu.
O przedobra Matko! / Niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych / niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach! / O Maryjo, broń czystości obyczajów, / osłaniaj młodzież i dzieci, / pobudzaj rodziców do ofiarności, / dzieci do posłuszeństwa i karności, / Ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością / i trwałą miłością. / Sercu Twemu / polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym; / na drogach życia błądzących, / grzesznych, / strzeż ich o Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią / dla sierot i ubogich. / Z miłości dla Twego Serca / chcemy spełniać wszystkie pragnienia Serca Jezusowego, / żyć wedle przykazań Bożych, / według nauki Chrystusa i Kościoła. / Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać ją Chlebem Życia.
Pomóż nam o Maryjo /wykonać te postanowienia, / przyjmij to poświęcenie nasze, / wyproś łaski - konieczne do uświęcenia życia osobistego i rodzinnego. / Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen.

 

Pieśń na wystawienie: Jezusa ukrytego lub: W Sakramencie utajony

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla niego, Jego miłością żyć!
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu;
Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu!
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Boć tu już nie ma chleba! To Bóg, to Jezus mój!

2. Tu Mu ciągłe Hosanna śpiewa Anielski chór.
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są:
Niechże z Nim przebywanie będzie radością nią!
On wie, co udręczenie, On zna co smutku łzy;
Powiem Mu swe cierpienie, że serce z bólów drży.

3. O niebo mojej duszy, Najsłodszy Jezu mój,
Dla mnie wśród ziemskiej suszy Tyś szczęścia pełen zdrój!
Tyś w wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał.
W ołtarzu-ś się, jak w niebie, powszednim chlebem stał.
Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć,
I z rozpromienionem czołem Tobie swe serce nieść.

4. Pozwól jasnym płomieniem błyszczeć tej lampce mej,
Dopóki zimnem tchnieniem śmierć nie zagasi jej.
Niech Ci aż do dnia zgonu miłości pienie brzmi;
Tu u stóp Twego tronu wierność przysięgam Ci.
O cześć Twą ciągle dbały chcę pójść koniecznie tam,
Gdzie wśród niebieskiej chwały Tyś szczęściem wszystkich sam.

1. W Sakramencie utajony,
Zbawicielu nasz, Panie.
Z Panny czystej narodzony,
Duszy naszej kochanie.
Bądźże od nas pochwalony
Przez nabożne śpiewanie.

2. W majestacie swym niezmierny,
Tobie my się kłaniamy.
Pobłogosław lud Twój wierny,
Pokornie Cię błagamy.
Zbaw nas, Jezu miłosierny,
Jako Tobie ufamy.

3. Chwała Tobie w tej świętości,
Którąś dla nas jedynie
Postanowił w swej miłości,
Na wiek wieków niech słynie.
A po śmierci z Twej dobroci
Niech nas niebo nie minie.


Cicha adoracja

Modlitwa
Najświętsze Serce Jezusa, rozlej obficie swoje błogosławieństwo na Kościół święty, na Ojca świętego i na całe duchowieństwo. Daj sprawiedliwym wytrwanie; nawróć grzeszników; oświeć niewierzących, błogosław naszym krewnym, przyjaciołom i dobroczyńcom; bądź przy umierających; uwolnij dusze czyśćcowe i prowadź nas wszystkich do domu Ojca Twego. Amen.


Pieśń na błogosławieństwo: Pójdźcie, błogosławić Pana
1. Pójdźcie błogosławić Pana,
Wszystka ziemio, niebo całe!
W jeden dźwięk pieśń nasza zlana
Niechaj śpiewa Panu chwałę!
Bóg Najświętszy, Bóg miłości,
W Sakramencie utajony,
Teraz, zawsze i w wieczności
Niechaj będzie pochwalony.

2. Pójdźcie, wszystkie serca wierne,
Wszystkie dusze, które zbawił;
Oto skarby tak niezmierne
Dla was Pan Bog pozostawił.
Bóg Najświętszy, Bóg miłości,
W Sakramencie utajony,
Teraz, zawsze i w wieczności
Niechaj będzie pochwalony.

3. Pójdźcie, duchy święte z nieba,
Oto skryta Boża manna;
Oto Pan w postaci chleba;
Zaśpiewajcie Mu Hosanna.
Bóg Najświętszy, Bóg miłości,
W Sakramencie utajony,
Teraz, zawsze i w wieczności
Niechaj będzie pochwalony.

 

Pieśń na zakończenie: Błogosław, Matko lub: Matko Najświętsza, do Serca Twego

1. Błogosław Matko naszej biednej ziemi,
Tej przebogatej w nieszczęścia i łzy,
O, chroń jej dzieci idąc razem z nimi
Przez wichry, burze i przez ciemne mgły!
Błogosław cichej pracy nad ugorem,
By go nie zabrał obcy, wrogi lud,
Nad naszą chatą i tym czarnym borem
Wyciągnij ręce, a zmaleje trud!

2. Niech ci, co ciszy, ukojenia pragną,
Zobaczą innych, lepszych czasów blask,
Niech nigdy burze czoła ich nie nagną,
Królowo święta, Rozdawczyni łask!
Błogosław mężów, którzy silnie bronią
Ojczystej wiary i ojczystych słów.
Co wśród nieszczęścia zwątpień łez nie ronią,
A gdy upadną, powstawają znów.

3. Błogosław dalej i te łany żytnie,
Mogiły, sioła, cały polski kraj,
Niech w wszystkich naszych strzechach znów zakwitnie
Ten stary, cudny, wielki ojców Maj!
Błogosław cichej pracy nad ugorem,
By go nie zabrał obcy, wrogi lud,
Nad naszą chatą i tym czarnym borem
Wyciągnij ręce, a zmaleje trud!


1. Matko Najświętsza do Serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przyszytego,
Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

2. Gdzież my o Matko, ach gdzie pójdziemy,
I gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

3. Imię Twe Maryjo, litością słynie,
Tyś nam pociechą w każdej godzinie.
Gdyśmy ściśnięci bólu cierniami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
4. O Matko nasza, Matko miłości!
Niechaj doznamy Twojej litości.
Bośmy okryci grzechów ranami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

5 A gdy ostatnia łza z oka płynie,
O Matko świata w onej godzinie
Zaniknij nam oczy Twymi rękami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!