Apostolat Rodzin Fatimskich 2

Nie ulega wątpliwości, że do ruchów różańcowych należy również zaliczać te, które - chociaż nie mają w swej nazwie słowa „Różaniec” - praktykują codzienną modlitwę różańcową widząc w niej istotę maryjnej pobożności i konieczny warunek do współpracy z Matką Bożą w dziele zbawienia zagrożonego grzechem świata. Jednym z najbardziej znanych tego rodzaju ruchów jest Apostolat Rodzin Fatimskich. Jego twórcą jest ks. Rober Fox.

Początki ruchu założonego przez ks. Roberta Foxa, wiążą się z Fatimą: „Dane mi było - czytamy w jego wspomnieniach - że jako młody ksiądz pojechałem do Fatimy, do Portugalii... Stanąłem przed figurą w kaplicy objawień, znajdującą się dokładnie w miejscu skalnego dębu, nad którym ukazywała się Matka Boża. W 1917 roku w tym właśnie miejscu, tego samego dnia, w którym stanąłem przed Jej cudowną figurą, Maryja powiedziała:

„W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

Wiedziałem, że za każdym razem, kiedy Matka Boża pojawiała się w Fatimie, Łucja zadawała pytanie: „Czego ode mnie żądasz?” Stojąc w tym samym miejscu zapytałem Maryję: „Czego ode mnie żądasz?” W swój własny, matczyny sposób odpowiedziała: „Musisz zrobić wszystko, co tylko zdołasz, abyś nauczał wiary katolickiej, a zwłaszcza czynił to wśród ludzi młodych”

Położyłem ręce w miejscu, w którym stanęła Maryja. I tam poświęciłem Jej moje ręce, moje serce, moje życie i moje kapłaństwo”.

Fatimski Apostolat Młodych

W 1975r. działał już założony przez niego Fatimski Apostolat Młodych. Ks. Fox uważał, że skoro orędzie z Fatimy rozpoczyna się od trójki dzieci i poprzez nie rozchodzi się na świat, taką samą drogą powinno iść orędzie współcześnie - przez dzieci uświęcać rodziny. Jak bardzo musiał mieć słuszność, skoro w 1986 r. otrzymał pismo od Papieskiej Rady do spraw świeckich! Zdumiony odczytał słowa zachęcające go do rozwinięcia swojego apostolatu fatimskiego. Nie można było lekceważyć takiej prośby. Ks. Fox zaczął od zapoznania się z potrzebami Kościoła, którym mógłby odpowiadać nowy ruch fatimski. Jego oczy spoczęły na ... rodzinie.

„Dzieło nowej ewangelizacji - wspomina - jest obowiązkiem wszystkich. A my wszyscy, którzy tworzymy Kościół, pochodzimy z rodzin i ... jesteśmy cząstką tych rodzin.” Ks. Fox zrozumiał, że ostatnie objawienie w Fatimie jest wielkim wezwaniem do uświęcenia rodziny. Czytamy w Statutach: „Inspiracją jest cud wirującego słońca. Wizja Świętej Rodziny z Fatimy jest interpretowana jako wezwanie do uświęcania rodzin w naszych czasach naznaczonych kryzysem jedności i życia rodzinnego”.

Maryjne małżeństwo

Apostolat Rodzin Fatimskich został tak pomyślany, aby z jednej strony jak najpełniej oddziaływać na społeczeństwo, z drugiej zaś, aby mógł objąć swym zasięgiem wszystkie jego kręgi. Dlatego na Apostolat składa się kilka grup. Pierwszą są tzw. maryjne małżeństwa, drugą Młodzi dla Fatimy, dalej Biała Armia, fatimskie grupy modlitewne oraz grupy ludzi ofiarujących swoje cierpienia za nawrócenie ojczyzny. Centralnym ruchem pozostają maryjne małżeństwa, w kręgu ich oddziaływania znajdują się przecież dzieci i młodzież, one troszczą się także w swoich rodzinach i sąsiedztwie o ludzi starszych i cierpiących. Takich fatimskich rodzin jest w Stanach Zjednoczonych ponad dwa tysiące. Co roku spotykają się one na swoim Narodowym Kongresie: ponieważ są to w większości rodziny niezamożne, często poszczególne grupy składają się na wyjazd jednej rodziny jako swoich przedstawicieli.

Rodziny Fatimskie przez wspólne spotkania budują środowisko zdolne przeciwstawić się presji tego świata: „Nawet podświadomie, pod wpływem środków masowego przekazu i sekularyzacji społeczeństwa rodzina traci stopniowo zasady katolickie i przejmuje to, co jej proponuje i przekazuje laicki świat... Bez wsparcia, zachęty i pomocy ze strony innych rodzin i par małżeńskich może ona utracić wiarę w to, co dotąd czyniła, i albo sądzić, że zasady, które wyznawała, nie są ważne do uświęcania rodzin, albo nawet zanegować sam sens swego uświęcania”.

Rodziny Fatimskie zobowiązane są do spotykania się przynajmniej raz w miesiącu: „Pary małżeńskie wspierają się w zachowywaniu celów i środków uświęcania rodzin w sposób najczystszy: bez kompromisów, zdecydowanie i bez względu na przekonania innych rodzi i środowiska”.

„Nie można dawać tego, czego się nie posiada. Dlatego pary małżeńskie, zanim zaczną działać jako narzędzia Jezusa Chrystusa w uświęcaniu swoich dzieci, muszą najpierw uświęcić swoje własne życie jako męża i żony, ojca i matki”.

Środki zostały podane prze Najświętszą Maryję Pannę w Jej orędziu. Są to: życie eucharystyczne, codzienna modlitwa różańcowa, pokuta, zawierzenie, wzajemne oddziaływanie rodzin, czytanie Pisma Świętego. By ułatwić rodzinom codzienne wzrastanie w świętości i wyrobić w nich inne niż lansowane przez mass media nawyki, proponuje się im tzw. dziesięciopunktowy program.

1. Znak krzyż na początku dnia.

2. Modlitwa poranna.

3. W ciągu dnia „westchnienia” do Jezusa i Maryi Niepokalanej.

4. Codzienny różaniec.

5. Modlitwa wieczorna.

6. Czytanie duchowne (20 minut)

7. Odmawianie modlitwy „Anioł Pański” trzy razy w ciągu dnia.

8. Raz w tygodniu nawiedzenie Najświętszego Sakramentu (15 minut).

9. Msza Święta w każdą niedzielę oraz w pierwsze soboty miesiąca (całą rodziną)

10. Czynny apostolat.

Poza tym ks. Fox jako niezbędne „minimum” zaleca przystępowanie raz w miesiącu do sakramentu pojednania, odmawianie modlitwy przed posiłkami i choć raz w miesiącu przeprowadzenie szczerej rozmowy na ten temat uświęcenia rodziny i małżeństwa. To ostatnie napomnienie łączy się z treścią z adhortacji Familiaris consortio, w której Ojciec Święty podkreśla w życiu codziennym.

W Polsce Apostolat Rodzin Fatimskich działa od 1995 r. Zainicjował go pobyt ks. Foxa i delegacji Rodzin Fatimskich z USA na VI Kongresie Fatimskim w Zakopanem. Statuty Apostolatu zostały już zatwierdzone przez Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rodzin. Można wierzyć, że będą one jednym z ważnych ogniw rozwoju Krucjaty Różańca Rodzinnego w Polsce, która powinna stać się owocem nawiedzenia Matki Bożej Fatimskiej w naszej ojczyźnie.