Apostolat rodzin fatimskich

„Przetrwają tylko te rodziny katolickie, które są świadome znaczenia męczeństwa i cierpienia. Wejdą one z właściwą postawą w trzecie tysiąclecie. Natomiast rodziny pozbawione tego zrozumienia utracą prawdziwą wiarę - a zatem zginą. Tylko rodziny żyjące Ewangelią i silne duchowo,  przetrwają i staną się zasiewem...”

Są to słowa założyciela i dyrektora Fatimskiego Apostolatu Rodzin w Stanach Zjednoczonych -  ksiedza Roberta Foxa - wypowiedziane na Kongresie Rodzin Fatimskich, który odbył sie w Zakopanem w sierpniu 1995 roku.

Ksiądz Robert J. Fox - znany jako „fatimski ksiądz - jest autorem  wielu książek o fatimskiej tematyce, wydawcą magazynu „Posłaniec Niepokalanego Serca Maryi” oraz twórcą i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w samym centrum Stanów Zjednoczonych w South Dakocie w Aleksandrii.

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej  na Krzeptówkach - ks.  Mirosław Drozdek SAC, po raz pierwszy zetknął się z ks. Foxem i jego pracą apostolską z rodzinami w  październiku 1992 roku, na  Pierwszym Międzynarodowym Sympozjum Pastoralnym w Fatimie. Idea Apostolatu Fatimskiego była bardzo bliska Kustoszowi Zakpiańskiego Sanktuarium, zaprosił więc księdza Fox’a na Kongres Fatimski w Zakopanem w 1993 roku natomiast   rok później ks. Drozdek SAC uczestniczył w Narodowym Kongresie Apostolatu Rodzin Fatimskich w Stanach Zjednoczonych, na którym był głównym gościem i prelegentem. Noszona w sercu ks. Mirosława Drozdka idea dojrzała i zaowocowała: 14 sierpnia  1995 roku w czasie Fatiimskego Kongresu Rodzin narodził się pierwszy Polski Apostolat Rodzin Fatimskich przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej  na Krzeptówkach, w Zakopanem

Bardzo ważnym i doniosłym momentem Kongresu Fatimskich Rodzin w Zakopanem, był Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi - pierwszych 50 rodzin  Apostolatu Fatimskiego w naszej ojczyźnie -  dokonany, podczas Mszy Świętej, której przewodniczył J.E.Ks Bp Stanisław Stefanek krajowy duszpasterz rodzin dyrektor Instytutu do Spraw Rodziny w Łomiankach.

„Przynagleni wołaniem Ojca Świętego Jana Pawła II - czytamy w Akcie Zawierzenia -o uświęcenie rodzin katolickich, stajemy ponownie przed Twoim Tronem i przyzywamy Twojej pomocy w tej walce z „mocarzami ciemności” o dochowanie wierności powołaniu do życia małżeńskiego. Wobec nowych zagrożeń i form ateizacji rodzin katolickich przychodzimy do Ciebie ,  pełni ufności, zawierzając Ci nasze rodziny”

Niezwykle uroczysty był  moment przyjęcia rodzin do Apostolatu. Każda rodzina podchodziła do ołtarza, na którym  podpisywała Akt Zawierzenia w obecności Biskup Stanisława Stefanka i założyciela Fatimskiego Apostolatu Rodzin - o. Roberta Foxa.

Ksiądz Biskup Stefanek, udzielił błogosławieństwa pasterskiego każdej rodzinie oraz wręczył statuę Matki Bożej Fatimskiej, którą rodziny zabierały do swoich domów.

Po Mszy Św., przed Kościołem odbył się  „Wieczór Radości”. Tańczono i bawiono się znakomicie do późnych godzin nocnych, przy dźwiękach naszej niezmordowanej góralskiej kapeli.

Krótka historia apostolatu rodzin fatimskich w Stanach Zjednoczonych

W 1986 roku, ks. Robert Fox działający w Faimskim Apostolacie Młodych otrzymał list z Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, zachęcający do dalszej, niezależnej działalności w Apostolacie Fatimskim.

„Była to dla mnie - wspomina o. Fox -  prawdziwa niespodzianka i zarazem  wielkie wyzwanie. Od lat żywiłem wielki kult dla Matki Jezusa i dla Orędzia Fatimskiego. Otrzymawszy taką zachętę musiałem to  wszystko  na nowo przemodlić, przemyśleć... Zastanawiałem się nad  tym,  jaka ma być forma tego Fatimskiego Apostolatu? Zadawałem sobie i innym  najważniejsze pytanie:„ Co jest obecnie największą potrzebą Kościoła?”

Pomyślałem jednocześnie o Fatimskim Orędziu. Przypomniałem sobie, że Matka Boża obiecała cud  po to, aby inni mogli uwierzyć - i dodała:   „przybędzie również Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, by pobłogosławić świat. Siostra Łucja, która jeszcze żyje, powiedziała:” ...zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Matką Boską ubraną w bieli,  w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na znak krzyża ...”

(...)Nie zrozumieliśmy dokładnie i do końca Orędzia Fatimskiego, które rozpoczęło się i zakończyło Eucharystią. Fatima zaczęła się od miłości i Miłosierdzia Bożego, które jest  zawarte w Eucharystii. Fatima kończy się objawieniem Świętej Rodziny - czyli wezwaniem do uświęcenia naszych rodzin. Dokładnie w środku sześciu kolejnych objawień, bo w trzecim objawieniu dzieciom ukazana zostaje przerażająca wizja piekła, królestwa nienawiści. A po tej potwornej wizji Maryja wypowiedziała słowa: "Widzieliście piekło do którego idą dusze biednych grzeszników, aby ich ratować, Bóg pragnie ustanowić kult mojego Niepokalanego Serca. (Królestwo Miłości). Jeżeli uczyni się to co wam powiem, wiele dusz będzie uratowanych i  nastanie pokój na świecie(...)"

Kardynał Edouard Gagnon  - Prefekt Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, przybył w 1989 roku na nasz Kongres do Aleksandrii i oficjalnie zatwierdził nasz Fatimski Apostolat Rodzin. Obecnie Apostolat skupia ponad 2.000 rodzin w Stanach Zjednoczonych. (Na terenie Polski „narodził się”  w Zakopanem w Sanktuarium Fatimskiej Pani.) Członkowie Apostolatu spotykają się raz w miesiącu w swoich wspólnotach. Natomiast raz w roku delegaci Apostolatu Rodzin Fatimskich przybywają na coroczny Kongres do Aleksandrii w South Dakocie.”

Podstawą do działania Fatimskiego Apostolatu Rodzin jest Statut Apostolatu, który jest w przygotowaniu do druku, staraniem Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.

Celem apostolatu jest uświęcanie rodzin - drogą wskazaną przez Matkę Bożą w Fatimie, a więc:
- przez eucharystię, która stanowi centrum fatimskich objawień - Apostolat Rodzin Fatimskich działając w oparciu o FAMILIARIS CONSORTIO, przywiązuje najwyższą wagę do związku pomiędzy sakramentem małżeńskim i Przenajświętszą Eucharystią.
- przez modlitwę i pokutę - Fatima jest wezwaniem do modlitwy, a przede wszystkim modlitwy Różańcowej.
- przez wzajemne oddziaływanie na siebie rodzin

Realizując zalecenia Ojca Świętego - Jana Pawła II,  rodziny Fatimskiego Apostolatu Rodzin - współpracują z innymi rodzinami. Członkowie Apostolatu pomagają innym rodzinom wprowadzać w życie nauczanie Jezusa Chrystusa, nauczają wiary i moralności  Chrześcijańskiej zgodnie z Nauczaniem Jednego, Świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła Katolickiego.

- przez studiowanie pisma świętego
- przez studiowanie familiaris consoricio
- apostolat fatimski jest wspólnotą ludzi świeckich, działających w parafii pod duchowym kierownictwem kapłana.

Ojciec Robert Fox, w czasie Kongresu Rodzin Fatimskich powiedział między innymi o Apostolacie Rodzin Fatimskich:

„Członkowie Apostolatu - czynem i modlitwą - starają się o to, by rodzina stała się znakiem jedności świata  w budowaniu cywilizacji miłości. Członkowie  Apostolatu stają się świadkami i głosicielami Jezusa Chrystusa w świecie.

Rodziny Apostolatu Fatimskiego  modlą się i działają w Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa,  starając się, aby każda rodzina stała się miniaturą Kościoła i w osobistej komunii własnym życiem i miłością służyła Kościołowi i  działała dla dobra społeczeństwa. Przyjmują na siebie zobowiązanie do codziennej wspólnej modlitwy w rodzinie, a zwłaszcza do  odmawiania różańca w połączeniu z rozważaniem  jego tajemnic, uznając tę modlitwę za najlepsze duchowe przygotowanie do Eucharystii.(...)

Jestem ogromnie wzruszony i uszczęśliwiony tym wszystkim, co dane mi było przeżyć w ciągu tych pięciu dni w Zakopanem. Jakże wdzięczny jestem ks. Mirosławowi Drozdkowi - kustoszowi tego przepięknego Sanktuarium za jego dzieło, za jego pracę i oddanie Matce Bożej i Ojcu Świętemu. Dziękuję że za twoją księże kustoszu inicjatywą - nasz Apostolat Rodzin Fatimskich objął też i Polskę. Niech Fatimska Pani czuwa nad twoim dziełem, niech cię prowadzi tą najbezpieczniejszą drogą do Jej Syna. Bóg zapłać za wszystko!”

Monika Olszewska