STATUT SEKRETARIATU FATIMSKIEGO
PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO
(fragment)


NATURA I STRUKTURA
1. Sekretariat Fatimski został powołany do istnienia przez Zarząd Prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego dnia 18 listopada 1996 r.

2. Aktualną siedzibą Sekretariatu Fatimskiego jest dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Zakopanem /adres: os. Krzeptówki 14; 34-500 Zakopane/.

Sekretariat - z racji inspiracyjnej roli ś.p. ks. kustosza M. Drozdka w procesie swego powstania i miejsca aktualnej swej siedziby  - jest szczególnym zapleczem programowym dla Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.

3. Sekretariat Fatimski jest agendą Zarządu Prowincjalnego do spraw promocji orędzia i kultu fatimskiego. Jako instytucja centralna bezpośrednio podlega Przełożonemu Prowincjalnemu Prowincji Chrystusa Króla.


7. Sekretariat Fatimski podejmuje inicjatywy służące rozpowszechnianiu orędzia Matki Bożej Fatimskiej i krzewieniu kultu fatimskiego w Polsce i na świecie; w tym zakresie wspiera istniejące i powstające sanktuaria oraz ośrodki kultu fatimskiego.

Swe cele realizuje, podejmując następujące działania:

- gromadzenie literatury i dokumentacji dotyczącej orędzia i kultu fatimskiego,

- udostępnianie najnowszych i źródłowych materiałów związanych z treścią orędzia i formami kultu fatimskiego poprzez działalność wydawniczą i wykorzystywanie środków społecznego przekazu,

- utrzymywanie ścisłych kontaktów i współpraca z Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw z innymi sanktuariami oraz instytucjami związanymi z orędziem fatimskim,

- podejmowanie wysiłków mających na celu stworzenie formalnego zrzeszenia wiernych, którzy pragną kształtować swą duchowość w oparciu o treści orędzia fatimskiego,

- organizowanie formacji i szkoleń dla liderów apostolatu fatimskiego (duchownych i świeckich);  w tym zakresie Sekretariat Fatimski podejmuje współpracę z Sekretariatem ds. Apostolstwa  Prowincji Chrystusa Króla,

- podejmowanie wysiłków mających na celu utworzenie - z osób duchownych i świeckich  związanych z Sekretariatem Fatimskim - grona kompetentnych osób propagujących orędzie fatimskie poprzez media, sympozja, rekolekcje, dni skupienia i in.

- animowanie istniejących ruchów fatimskich,

- animowanie ruchu pielgrzymkowego do Fatimy i innych ośrodków kultu fatimskiego; w tym względzie podejmuje współpracę z Duszpasterstwem Pielgrzymkowym Prowincji Chrystusa Króla.