Akt zawierzenia Rodzin Fatimskich Niepokalanemu Sercu Maryi

Zakopane - Krzeptówki, 12 sierpnia 1995Matko Boża Fatimska - Matko i Królowo naszych rodzin!

Trwając we wspólnocie wiary Kościoła świętego, wyznajemy dziś ponownie naszą wiarę. Jak minione pokolenie synów i córek Polskiego Narodu, wracamy dziś do koleby naszych narodzin dla Boga i Ojczyzny.
Dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wiarę, jaką otrzymaliśmy w naszych rodzinach przez Kościół, do którego przynależymy.
Przynagleni wołaniem Ojca świętego Jana Pawła II o uświęcenie rodzin katolickich, stajemy ponownie przed Twoim Tronem i przyzywamy Twojej pomocy w walce z "mocami ciemności" o dochowanie wierności powołaniu do życia małżeńskiego. Wobec nowych zagrożeń i form ateizacji rodzin katolickich przychodzimy do Ciebie pełni ufności, zawierzając Ci nasze rodziny.
Myśląc o przyszłości naszych rodzin, całą ufność pokładamy w Tobie - Matko Pięknej Miłości i Strażniczko życia rodzinnego.
Jeszcze raz na nowo i uroczyście poświęcamy się Tobie i Twemu Niepokalanemu Sercu, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy.
Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochować wierności Jego nauce i prawu, obronę Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego królestwa.


Matko i Królowo naszych Rodzin!
Otocz opieką wszystkie rodziny naszej parafii, z zwłaszcza te, które tym aktem zawierzenia Tobie się oddają.


Matko Kościoła!
Spójrz miłościwym okiem na wszystkie rodziny naszej parafii i przybądź wszystkim małżonkom ze swoją skuteczną pomocą. Wprowadź wszystkie rodziny na drogę prawdy, sprawiedliwości i miłości.
Spraw, najlepsza Matko, aby wszystkie rodziny stały się silne Bogiem i twierdzami żywej wiary; aby we wszystkich rodzinach było szanowane Boże prawo i chrześcijańskie obyczaje. Zagubionym religijnie wskaż na nowo drogę do Chrystusa i Kościoła świętego. Trwającym w grzechu wyproś łaskę skruchy i pojednania z Bogiem.


Matko i Królowo nasza!
Zawierzamy Ci szczególnym aktem miłości i ufności wszystkie dzieci, aby były wierne Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu.
Spraw, aby w ich sercach płonął zawsze ogień żywej wiary i miłości Boga.
Przyjmij to nasze oddanie się Tobie i nasze ślubowanie. Przygarnij nas wszystkich do Swego Niepokalanego Serca.
Uczyń, aby nasze Rodziny były zawsze wierne Ojcu świętemu i stały się jego pomocą i radością.
Ponieważ sami z siebie tak niewiele potrafimy, dlatego całą ufność pokładamy w Tobie i w Twoim Niepokalanym Sercu, w które wpisujemy każdą naszą rodzinę z osobna.
Broń nas i prowadź, wstawiaj się za nami, abyśmy nie zagubili kierunku drogi życia naszych rodzin, którą wskazuje Twoje Niepokalane Serce. Amen.