Kalendarium wydarzeń procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II
Rok 2005

2 kwietnia - o godz. 21.37 w czasie I Nieszporów święta Miłosierdzia Bożego w swym pokoju w Watykanie zmarł Jan Paweł II. Hołd zmarłemu przed jego trumną wystawioną w bazylice św. Piotra do czasu pogrzebu złożyło ponad 3 mln osób z całego świata.

8 kwietnia - na Placu św. Piotra uroczysty pogrzeb Ojca Świętego pod przewodnictwem dziekana Kolegium Kardynalskiego kard. Josepha Ratzingera. Uczestniczy w nim ponad 100 tys. osób, którym udało się dostać na Plac. Wśród wiernych widać transparenty z napisem „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast” - w ten sposób ludzie dali wyraz swemu szacunkowi i miłości do zmarłego oraz przekonaniu, że swoim życiem zasłużył na wyniesienie na ołtarze.

9 maja - reskrypt (dokument) prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. José Saraivy Martinsa, informujący, że Benedykt XVI zezwolił na odstąpienie od wymaganego przez przepisy kościelne okresu 5 lat od śmierci danej osoby i na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II od zaraz. Zostaje on ogłoszony oficjalnie 13 maja podczas spotkania nowego papieża z duchowieństwem rzymskim w bazylice św. Jana na Lateranie, wywołując długotrwałą owację zgromadzonych.

18 maja (85. rocznica urodzin Jana Pawła II) - edykt kard. Camillo Ruiniego, wikariusza generalnego Jego Świątobliwości dla diecezji rzymskiej, który „zachęca wszystkich i poszczególnych wiernych, aby nas informowali bezpośrednio bądź przekazywali Trybunałowi Diecezjalnemu Wikariatu Rzymu (...) wszelkie informacje, które mogą zawierać jakiekolwiek elementy przemawiające na korzyść bądź przeciwko opinii świętości wspomnianego sługi Bożego”. Dokument ten będzie odtąd wisiał przez dwa miesiące na bramie Wikariatu Rzymu, a także Krakowskiej Kurii Metropolitalnej oraz został ogłoszony na łamach rzymskiego informatora diecezjalnego „Rivista Diocesana” i dzienników „L’Osservatore Romano” i „Avvenire”.

28 czerwca - oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w diecezji rzymskiej; postulatorem sprawy zostaje mianowany ks. Sławomir Oder (ur. 7 sierpnia 1960 w Chełmży, wyświęcony 14 maja 1989 dla diecezji toruńskiej; od 13 lat pracujący w Wikariacie Rzymu), który wcześniej był m.in. postulatorem sprawy bł. ks. Stefana Frelichowskiego, kapłana-męczennika, beatyfikowanego przez Jana Pawła II w 1999 r.

4 listopada - rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w archidiecezji krakowskiej: w katedrze na Wawelu pierwsze posiedzenie Trybunału Rogatoryjnego (pomocniczego) pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pieronka.

Rok 2006

Marzec - we Francji rozpoczęło się osobne postępowanie kanoniczne w sprawie cudu, przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II. Chodzi o niewyjaśniony z medycznego punktu widzenia przypadek nagłego uzdrowienia z zaawansowanej choroby Parkinsona, czego doznała 45-letnia zakonnica Marie-Simon-Pierre, pracująca w szpitalu na oddziale położniczym. Gdy zakonnica była już tak chora, że musiała zrezygnować z pracy i z trudem pisała, jej wspólnota zakonna zaczęła modlić się do Jana Pawła II. W ciągu jednej nocy siostra odzyskała pełnię sił i zdrowia.

1 kwietnia - w katedrze wawelskiej zakończyła się ostatnia, 29. sesja trybunału pomocniczego w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Sporządzone w trzech egzemplarzach akta procesu, zawierające m.in. zeznania świadków osobiście znających Karola Wojtyłę - Jana Pawła II zostały zamknięte i opieczętowane. Podczas uroczystej sesji poinformowano, że dwa egzemplarze akt zostaną przekazane do Rzymu, gdzie zostaną dołączone do akt głównego procesu prowadzonego przez diecezję rzymską. Postulator procesu ks. Oder złożył przysięgę, w której zobowiązał się przekazać zapieczętowane akta z krakowskiej części procesu do głównego trybunału beatyfikacyjnego, który pracuje w diecezji rzymskiej. Tam trafią dwie kopie akt z zeznaniami świadków przetłumaczonymi także na język włoski. Zapieczętowane oryginały akt z procesu rogatoryjnego będą przechowywane w archiwum kurii metropolitalnej w Krakowie.

27 maja - podczas pobytu w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach swej podróży apostolskiej do Polski Benedykt XVI wyraził nadzieję na „rychłą beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II”.

Rok 2007

31 marca - papieski wikariusz dla diecezji Rzymu kard. Camillo Ruini powiedział, że o zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II prosili już kardynałowie uczestniczący w kwietniu 2005 r. w konklawe, które wybrało Benedykta XVI. Po raz pierwszy kard. Ruini wspomniał o tym 28 czerwca 2005 r., gdy rozpoczynał się on w bazylice św. Jana na Lateranie.

2 kwietnia - pierwsza diecezjalna faza procesu zakończyła się po niecałych dwóch latach, w drugą rocznicę śmierci papieża. Prace trybunału kanonicznego zamknięto uroczyście w bazylice świętego Jana na Lateranie. Zgromadzone na tym pierwszym etapie materiały zostały w kilku skrzyniach natychmiast przekazane watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Tak rozpoczęła się druga, tzw. rzymska faza procesu.

Tego samego dnia do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wpłynęły akta francuskiego procesu kanonicznego w sprawie cudu przypisywanego wstawiennictwu Jana Pawła II.

16 października - „Nie żądajcie ode mnie żadnych dat” - powiedział ks. Sławomir Oder pytany o termin beatyfikacji Papieża-Polaka. Przypomniał, że „przed beatyfikacją dozwolone są jedynie formy kultu prywatnego, a więc indywidualne przedstawianie próśb przez wstawiennictwo Sługi Bożego, natomiast niedopuszczalne są jakiekolwiek formy kultu publicznego, takie jak wystawianie ołtarzy, obrazów wskazujących już na świętość jego osoby”. Inicjatywy takie mogą stać się przeszkodą w procesie - przestrzegł ks. Oder.

Rok 2008

Powstało „Positio” stanowiące syntezę całego procesu udokumentowania świętości osoby. W części zatytułowanej „Sumariusz” zebrano i opracowano zeznania świadków. Jest też biografia kandydata na ołtarze i przedstawienie heroiczności cnót oraz kilka rozdziałów o charakterze technicznym. Całość liczy około dwóch i pół tysiąca stron i zajmuje dwa tomy.

„Positio” powstało przy współpracy postulatora z relatorem - członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, francuskim dominikaninem o. Danielem Olsem, który czytając opracowania postulatora ma obowiązek wskazać tematy, które powinny być wyjaśnione lub dopracowane.

Rok 2009

13 maja - komisja teologów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wydała pozytywną opinię w sprawie heroiczności cnót Jana Pawła II. Nieznany jest dokładny wynik głosowania, wiadomo jedynie, że za musiała być większość dwóch trzecich uczestników spotkania, których miało być dziewięciu (w tym jeden Polak).

Jednocześnie relatorowi procesu przedstawiono wnioski o pewne wyjaśnienia. Przekaże on je komisji kardynałów i biskupów, która również musi wypowiedzieć się w sprawie heroiczności cnót Sługi Bożego. Po jej pozytywnej decyzji sprawa zostanie przedstawiona papieżowi, który jest ostatnią instancją w każdym procesie kanonizacyjnym. Kiedy ta komisja się zbierze, w tej chwili nie wiadomo.

Oddzielne postępowanie prowadzone jest w sprawie cudu za wstawiennictwem Sługi Bożego. Swą opinię w tej sprawie muszą dopiero wyrazić kolejno: komisja lekarska, teologów, a następnie kardynałów i biskupów. Po zaaprobowaniu przez Benedykta XVI dekretów o heroiczności cnót oraz o cudzie, możliwe będzie wyznaczenie daty beatyfikacji Jana Pawła II.

19 grudnia - papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamyka zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego. Jednocześnie rozpoczęło się dochodzenie dotyczące cudu uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu polskiego papieża: niewytłumaczalnego z medycznego punktu widzenia nagłego ustąpienia objawów zaawansowanej choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre Normand.

Rok 2011

12 stycznia - komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała cud za wstawiennictwem Jana Pawła II mający polegać na uzdrowieniu francuskiej zakonnicy. Zgodnie z konstytucją apostolską Jana Pawła II Divinus perfectionis Magister z 1983 r. ustalającą nowe zasady postępowania kanonizacyjnego orzeczenie Kongregacji zostało przedstawione papieżowi, który ma wyłączne prawo decyzji o kościelnym kulcie publicznym Sług Bożych.

14 stycznia - Papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie, wyznaczył na dzień 1 maja 2011 beatyfikację papieża Jana Pawła II, której dokonał osobiście w Watykanie na placu św. Piotra.

1 maja - nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI, uroczystą mszę koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata.

Rok 2013

5 lipca - papież Franciszek wydał dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Cudem tym, jak poinformował ks. Federico Lombardi, jest zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, uzdrowienie kobiety z Kostaryki, Floribeth Mora Diaz cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Kobieta, oglądając beatyfikację Jana Pawła II, zaczęła do niego się modlić, po czym doznała nagłego uzdrowienia. Papież Franciszek poinformował, że razem z Janem Pawłem II, kanonizowany zostanie również bł. Jan XXIII. Data kanonizacji obu papieży zostanie ujawniona na konsystorzu.

30 września - odbył się konsystorz na którym papież Franciszek ogłosił dzień 27 kwietnia 2014 (tj. Niedziela Miłosierdzia Bożego) jako datę kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII.

Rok 2014

27 kwietnia - w Niedzielę Miłosierdzia Bożego papież Franciszek przy koncelebrze emerytowanego biskupa Rzymu Benedykta XVI odprawił na placu Św. Piotra mszę świętą kanonizacyjną obu papieży. W uroczystości uczestniczyło wiele zagranicznych delegacji, w tym także z Polski.