Statut Stowarzyszenia „Biała Armia”

Część I – Instytucja

Art. I: Natura

W Duchu Pana Naszego Jezusa Chrystusa, pod przewodnictwem i opieką Ojca Niebieskiego i Maryi Królowej Karmelu, Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, świętego Franciszka z Asyżu, św. Franciszka di Paola, św. Teresy o Dzieciątka Jezus i św. Judy Tadeusza, ustanowione zostaje według kanonów 298 i 299, prywatne Stowarzyszenie wiernych Biała Armia, którego statut  podporządkowany jest zwierzchności Ordynariusza Diecezji.

Art. 2: Cele

Idąc za przykładem pozostawionym przez Jezusa w Ewangelii Świętej, zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II i Nauczaniem Kościoła, według woli wyrażonej przez założycieli, Stowarzyszenie ma na celu prowadzić swoich członków do życia  zgodnego z Wolą  Bożą i do doskonałej miłości (caritas), zobowiązując się do usilnej pracy, aby rodzina ludzka została poświęcona Bogu Ojcu przez Maryję, o co prosiła Matka Boża w Fatimie.

Art. 3: Środki

Biała Armia opiera swą działalność na szczególnym umiłowaniu Jezusa Eucharystycznego poprzez adorację, na umiłowaniu Maryi poprzez Różaniec, pewna tego, że tylko w Jezusie i Maryi wszyscy możemy dojść do Ojcowskiego Serca.

Art. 4: Działalność

Szczególną uwagę zwracamy na dzieci, aby – za  ich pośrednictwem – rodziny mogły odradzać się w duchu Świętej Rodziny z Nazaretu. Dzieci utworzą „Gniazda (Przedszkola) Modlitwy”, mające przyciągnąć także i dorosłych.  Obrona Życia jest jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia. W tym celu Stowarzyszenie w sposób szczególny zobowiązuje się do działania nad uwrażliwieniem ludzi na sprawę szacunku dla Życia, szczególnie troszcząc się o pogrzeb dla dzieci zabitych przez aborcję.

Ponieważ przeżywanie konsekracji oznacza dar z siebie na rzecz Miłości, wszyscy należący do Białej Armii zobowiązani są – jako poszczególne osoby oraz jako rodziny – do przyjęcia braci znajdujących się w jakiejkolwiek potrzebie, zarówno duchowej, moralnej czy materialnej.

Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie będzie mogło tworzyć Domy Opieki dla nieletnich i niepełnosprawnych, oraz Wspólnoty życia chrześcijańskiego w małych miejscowościach.

Dla apostolatu będzie mogło tworzyć grupy animacji duchowej.

Będąc Stowarzyszeniem o celu wyłącznie misyjnym, będzie mogło działać we wszystkich częściach świata, ale jego członkowie nie będą mogli przyjmować funkcji, które zobowiązywałyby ich do długiego pobytu w jednym miejscu, co przeczyłoby duchowi ewangelicznemu samego Stowarzyszenia: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).

Art. 5: Środki utrzymania

Stowarzyszenie nie ma na celu zysków, i dla zdobycia środków koniecznych do realizacji swych celów zawierza Opatrzności Bożej, pomocy dobroczyńców oraz działalności swoich członków.

Stowarzyszenie będzie mogło posiadać dobra nieruchome i ruchome i będzie mogło działać  za pomocą środków prawnych odpowiednich dla realizacji jej celów jak również dla wewnętrznych potrzeb oraz dla utrzymania jej członków.

Część II Członkowie

Art. 6: Prawa i obowiązki

Wszyscy członkowie zobowiązują się do działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, i mają prawo do korzystania ze środków i pomocy, zarówno duchowych, jak kulturalnych i materialnych, jakimi dysponuje samo Stowarzyszenie dla osiągnięcia swych celów.

Członkowie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za swą działalność, jako że działalność ta nie jest podstawowym celem, lecz jedynie środkiem służącym właściwym Stowarzyszeniu celom o charakterze religijnym.

Art. 7: Kryteria przyjmowania

W skład Stowarzyszenia mogą wchodzić wszyscy ochrzczeni, mężczyźni i kobiety; każdy kto zgadza się pójść za Chrystusem, posłuszny Woli Ojca, wyrzekając się samego siebie i przyjmując swój codzienny krzyż, z radością i w duchu uświęcenia, w duchu modlitwy i daru z siebie uczynionym na rzecz Boga i bliźniego.

Art. 8: Sposób przyjmowania

Zostaje się przyjętym jako członek wewnętrzny przez Przewodniczącego Stowarzyszenia, po wysłuchaniu Rady Generalnej.

Zostaje się przyjętym jako członek zewnętrzny przez Przewodniczącego, po znaczącym okresie uczęszczania do Stowarzyszenia.

Art. 9: Życie wewnętrzne

Członkowie wewnętrzni Stowarzyszenia, zgromadzeni w jednolitych grupach, prowadzą życie wspólnotowe, zgodne z Ewangelią.

Art. 10: Rezygnacja i dymisja

Rezygnacja ze Stowarzyszenia może nastąpić poprzez osobiste postanowienie na piśmie skierowane do Przewodniczącego, dymisja przez pisemną decyzję Przewodniczącego do dymisjonowanej osoby, ze wskazaniem bardzo poważnych, warunkujących ją powodów.

Rezygnacja bądź dymisja nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony Stowarzyszenia, ani żadnych roszczeń ze strony osoby rezygnującej, zważywszy na ochotniczy charakter samego Stowarzyszenia oraz ze względu na dobrowolnie zobowiązania przyjęte przez członków w momencie wstąpienia.

Niemniej jednak, jeżeli ktoś, po dymisji lub rezygnacji, znalazłby się w trudnej sytuacji, Stowarzyszenie nie odmówi mu miłosiernej pomocy i wsparcia.

Część III Władze stowarzyszenia

Art. 11: Organa

Organa Stowarzyszenia stanowią Przewodniczący, Rada Generalna i Zgromadzenie Generalne

Art. 12: Przewodniczący

Przewodniczący reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z osobami trzecimi oraz ewentualnie w sprawach sądowych. Mianuje Sekretarza Generalnego, Kierownika Duchowego i Skarbnika Generalnego Stowarzyszenia.

Przewodniczący może przekazać jednemu z członków Rady, poprzez decyzję na piśmie, władzę prawnego reprezentowania Stowarzyszenia.

Obowiązkiem Przewodniczącego jest zwołanie Rady Generalnej członków.

Art.13: Rada Generalna

Obowiązkiem Rady Generalnej jest administracja Stowarzyszenia, zwyczajna jak również nadzwyczajna. Skład się ona z Przewodniczącego i 6 członków, z których trzech wybranych na Zgromadzeniu Generalnym, wszyscy muszą być efektywnymi i stałymi członkami Stowarzyszenia.

Rada podejmuje decyzje według absolutnej większości głosów obecnych, w obecności co najmniej pięciu członków. Rada może delegować jednego ze swych członków, a nawet jedną trzecią, dla dopełnienia poszczególnych czynności bądź serii czynności.

Wszystkie funkcje powierzane są na siedem lat i mogą być nadawane ponownie.

Do Rady Generalnej należy nominacja osób odpowiedzialnych za poszczególne Narodowości i Diecezje.

Art. 14: Zgromadzenie Generalne

Zgromadzenie Ogólne składa się ze wszystkich członków efektywnych i stałych Stowarzyszenia i zbiera się w trybie zwyczajnym co najmniej jeden raz w roku. Członkowie mogą być reprezentowani przez innych członków poprzez pełnomocnictwo na piśmie.

Jest Organem, do którego należy przyjęcie bilansu i wybór Przewodniczącego oraz członków Rady Generalnej.

Zwoływane jest przez Przewodniczącego i podejmuje uchwały według kanonu 119 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Część IV Normy końcowe i tymczasowe

Art. 15: Czas trwania funkcji

Drogą częściowej derogacji wobec wyżej wymienionych przepisów, nadane są dożywotnio: funkcja Przewodniczącego Marii Teresie d’Abenante, funkcja Kierownika Duchowego Ojcu Andrzejowi (świeckie imię Mikołaj) D’Ascanio, jako założycielom Stowarzyszenia, podczas gdy współzałożyciel, Prof. Jan Antonucci jest z tytułu prawa członkiem Rady Generalnej.

Art. 16: Kapłani członkowie Stowarzyszenia

Kapłani należący do Stowarzyszenia, chociaż  traktowani jako Kapłani Diecezjalni, zostaną  włączeni ad tempus (tymczasowo) do goszczącej ich Diecezji, przy czym następnie zostaną wprowadzeni do kanonicznego kontekstu Instytutu, jaki zostanie utworzony z samego Stowarzyszenia.

Art. 17: Ubiór i oznaki

Symbolem Stowarzyszenia są dwa małe serca koloru czerwonego, nad którymi widnieje litera „P”. Mottem Stowarzyszenia jest „AD PATREM, PER  JESUM, CUM MARIA” (Do Ojca, przez Jezusa, z Maryją).

Dla członków wewnętrznych przewidziany jest długi strój koloru białego i niebieskiego, ze znakiem Stowarzyszenia na opasce, oraz biało niebieski płaszcz.

Art. 18: Normy końcowe

Dla wszystkiego, czego nie uwzględnia niniejszy Statut, zastosowane będą normy nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.