II narodowa pielgrzymka do Fatimy

W dniach od 11 - 17 października 1996 roku odbyła się II Narodowa Pielgrzymka z Polski do Fatimy, połączona z odwiezieniem Statuy Fatimskiej Pani, która przez rok nawiedzała Polskie diecezje. Wśród uczestników pielgrzymki była 30 osobowa delegacja z  Zakopanego. Przez cały czas pobytu we Fatimie, pielgrzymi Polscy i  z całego świata, zanosili żarliwą modlitwę do Fatimskiej Pani o zdrowie dla Ojca Świętego. Byłem świadkiem tych modlitw przez wiele godzin. Jest pewne - Fatima czuwa przy Ojcu Świętym!

12 maja 1991 kiedy Ojciec Święty  Jan Paweł II rozpoczął nocne czuwanie u stóp Fatimskiej Pani, wypowiedział słowa, które nigdy nie stracą swojej aktualności. „Dobrze nam tu być, w domu Matki. Ta niezmierna rzesza pielgrzymów z płonącymi świecami wiary i z różańcami w dłoniach upewnia mnie, że jestem w Fatimie, w Sanktuarium  Matki Boga i ludzi. (...) istotą Fatimy, jej orędzia i błogosławieństwa jest nawrócenie się do Boga. Tutaj - we Fatimie, doznajemy i jesteśmy świadkami odkupienia człowieka, dzięki wstawiennictwu i pomocy Tej, która swą Dziewiczą stopą zmiażdżyła i zawsze będzie miażdżyć głowę starodawnego węża.     Tutaj we Fatimie, możemy odnaleźć punkt odniesienia dla świadectwa tak wielu mężczyzn i kobiet, którzy w trudnych okolicznościach a często i pośród prześladowań i cierpień - dochowali wierności Bogu, mając w oczach i w sercu obraz Maryi.

Matka Boża była bowiem dla tak ciężko doświadczonych cierpieniem rzesz wiernych prawdziwie rękojmią wierności Bogu i pewności zbawienia.

Przytoczyłem fragment z wypowiedzi Ojca Świętego we Fatimie, sprzed 5 laty. Mimo zmian, które nastąpiły w Europie Środkowej i Wschodniej - jako konsekwencja i następstwo aktu zawierzenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi  -  ten tekst Ojca Świętego, w nowej formie i nowych okolicznościach staje się nadal naszą nadzieją.

„WSKAZÓWKI NA ZEGARZE  czasu przesuwają się w kierunku roku dwutysięcznego i dokumentują one nie tylko historyczne zmiany, jakie zaszły, ale też odsłaniają stare i nowe zagrożenia dla świata.”

Od 1917 roku zmieniło się wiele elementów w panoramie Europy i świata w ciągu tego wieku a zwłaszcza w ostatnich latach, byliśmy świadkami doniosłych wydarzeń.

W historycznym Akcie Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Fatimskiej Pani - w dniu 13 maja 1991 - Ojciec Święty  wypowiada wobec całego świata swoją troskę o ludzkość i o Kościół Święty, aktualizując obecną sytuację  w jakiej żyjemy:

„Okaż, żeś jest Matką! świat bowiem potrzebuje Ciebie. Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna. Wciąż istnieje jeszcze niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu zająć może ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej... Potrzebuje Ciebie Europa, która - od Zachodu po Wschód - nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych chrześcijańskich korzeni. Potrzebuje Ciebie Kościół zawsze narażonym na zasadzki ducha tego świata...  Cała ludzkość przeżywa lęki i nadzieje, niepokoje i trudności. Europa, stara i nowa ziemia ewangelizacji, łaknie - czasem nieświadomie - odrodzenia duchowego.”

Czyż w tych słowach, bezgranicznego zawierzenia ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi, Fatimskiej Pani - nie odnajdujemy naszej Polskiej rzeczywistości.

Polski w której podobnie jak w byłym Związku Radzieckim - rozpadł się wprawdzie system komunistyczny, ale odradza się siłą prawa obecnego rządu, nowa forma komunizmu i ateizmu, która wolnością nazywa to co jest największą formą zniewolenia człowieka i społeczeństwa. Tutaj we Fatimie można czytać na żywo historię ludzkości  i współczesnego pokolenia. Milionowe rzesze, przybywające do Fatimy szukają duchowego odrodzenia siebie samych i swoich Narodów. To odrodzenie dokonuje się we Fatimie przez pokutę i modlitwę i poświęcenie siebie Niepokalanemu Sercu Maryi.

Gdy świat się zmienia i jego oblicze polityczne - Niepokalane Serce Maryi  - staje się nadzieją i drogą, która nas prowadzi do Boga po bezkresnej pustyni ludzkości - która chce żyć bez Boga, świata - który zagubił swój kierunek, świata - który żyje w pseudo wartościach, odrzucając Boga i jego prawo, świata i ludzkości - o której powiedział tutaj we Fatimie Ojciec Święty  Jan Paweł II  „że wydaje się, że ten świat i ludzkość idzie w kierunku przeciwnym, niż ten, który wskazała Matka Boża Fatimska, chcąc go ocalić. Świat stoi na krawędzi przepaści i samo zagłady.”

W czasie naszej Narodowej Pielgrzymki były 3 bardzo doniosłe wydarzenia, które zasługują na szczególną uwagę:

1.W 79   lat po Objawieniach, w szczególny sposób wypełniła się obietnica Fatimskiej Pani i figura Maryi w znaku Fatimskim została przekazana do Rosji - 40 osobowej pielgrzymce rosyjskiej w której byli: Ks. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Bp Lenga i Bp Wert.

2.Po raz pierwszy w historii Fatimy - w Kaplicy Objawień dnia 13 maja o 16.15 -  została odprawiona Msza św. przez biskupów Polskich i Rosyjskich.

3.Dnia 15 października pojechaliśmy do Coimbry. W Kaplicy ss. Karmelitanek i razem z nimi przeżywaliśmy wspólną Eucharystię, sprawowaną pod przewodnictwem J.Em.Ks.Kard Ratzingera, Bp Fatimy Serafima i naszych księży biskupów z Polski. Na wyraźne życzenie s. Łucji, przywieźliśmy pielgrzymującą figurę do Kaplicy ss. Karmelitanek. Po Mszy św. przekazałem figurę Matki Bożej pielgrzymującej ss. Karmelitankom, co wcale nie było łatwe, bo siostry były za kratą. Siostra Przełożona postawiła statuę na środku ich kaplicy. Po chwili weszła siostra Łucja...wzięła  w ramiona figurę Matki Bożej, przytuliła  Ją do serca i ucałowała....Chwila modlitwy i radosny śpiew sióstr Karmelitanek.

Jakże nie dziękować Bogu za te wielkie łaski i wydarzenia historyczne, które się już dokonały. Historia objawień fatimskich trwa, nabiera kolorytu, dopełnia się nowymi niespotykanymi zupełnie faktami, które tutaj zrelacjonowałem. Pielgrzymi mieli świadomość, że uczestniczyli w czymś niezwykłym. Nasza kapela góralska długo przygrywała siostrom, które ze łzami słuchały polskich melodii w wykonaniu naszej kapeli.

W czasie lotu samolotem, zarówno do Fatimy, jak i  z powrotem (Statua Pielgrzymującej Pani Fatimskiej do Rosji była przewieziona przez Warszawę) Figura Matki Bożej -  niesiona w procesji na kolanach przez cały pokład samolotu - zatrzymywała się przy wszystkich uczestnikach pielgrzymki, którzy w tym czasie odmawiali różaniec.

Bogu dziękujemy za ten wielki dar, że u stóp Fatimskiej Pani mogliśmy przeżywać

18 rocznicę wyboru Jan Paweł II na Stolicę Piotrową .  16 października nasza grupa zakopiańska już od 5 rano rozpoczęła swoja modlitwę za Ojca Świętego  w Kaplicy Objawień. Z pełnym szacunkiem należy przyznać, że grupa zakopiańska przez cały czas pielgrzymki pełnila wiele honorowych funkcji.

Biskup Fatimy Serafim, publicznie dzękował góralom za ich udział w uroczystościach,

Ks. Mirosław Drozdek SAC

Kustosz Sanktuarium

Matki Bożej Fatimskiej

na Krzeptówkach w Zakopanem